79/21 Návrh zákona o spolupráci ČR s Evropským úřadem pro boj proti podvodům; T:24.6.2021

Návrh zákona určuje Ministerstvo financí jako příslušný orgán pro zajištění spolupráce s úřadem OLAF, stanovuje jeho práva a povinnosti v rámci této spolupráce, podrobně popisuje způsob opatřování záznamů transakcí, stanovuje povinnost mlčenlivosti o všech údajích a sankce za její porušení. Návrh zákona dále upravuje zpracování osobních údajů a stanovuje sankce pro dožádané subjekty za neposkytnutí vyžádaných informací. Účinnost zákona se navrhuje dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, neboť nařízení 2020/2223, na které se český právní řád adaptuje, nabylo účinnosti již 17. ledna 2021.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 6. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/