78/19 Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020; T: 18.6.2019

Informaci o vyjednávání EU legislativy Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá vládě do konce června 2019, detailní informace o přípravě Dohody o partnerství a operačních programů je vládě předkládána v samostatném dokumentu do konce července 2019.

Oproti NKR vzaté vládou na vědomí v únoru t. r. dochází v předložené konečné podobě NKR k následujícím změnám:

· Analytická část – byly provedeny dílčí úpravy textu i názvů podoblastí; část byla rozšířena o podoblast cestovního ruchu; upravena byla i SWOT analýza.

· Evropská rovina – dílčím způsobem byla zvýrazněna role pravidel vyplývajících z nařízení pro EU fondy; vazba podoblastí na cíle politiky EU je nově součástí přílohy NKR.

· Návrhová část – došlo k zpřesnění textu ve vazbě na zpracování karet specifických cílů; doplnění vazeb cílů NKR vůči tématům společnost 4.0, klima či vůči územní dimenzi; klíčovými změnami je (1) posouzení relevance cílů NKR vůči investičním prioritám uvedeným ve Zprávě pro ČR v rámci Evropského semestru a (2) zhodnocení procesu prioritizace a uvedení jejích výsledků

· Implementační část – – do této části byly přesunuty části týkající se doplňkovosti s přímo řízenými programy EU; nově je také zařazena část věnující se finančním nástrojům či vazbě na Společnou zemědělskou politiku; dále je zde informace o přípravě Dohody o partnerství a operačních programů, Jednotného národního rámce a pravidel, územní dimenzi v EU fondech apod. V návaznosti na počet a základní strukturu operačních programů schválených usnesením vlády č. 94/2019 bylo upraveno schéma jejich vazeb na specifické cíle NKR.

· Na závěr NKR jsou uvedena opatření a doporučení NKR směřující k využití výsledků prioritizace při přípravě Dohody o partnerství a operačních programů.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/