77/17 Studie proveditelnosti záměru na vytvoření národního regulačního úřadu České republiky pro síťová odvětví; T: 29.5.2017

Materiál je strukturován v souladu s původním zadáním vlády. Jeho jádro tvoří studie proveditelnosti pro daný záměr, modifikovaná pro projekt veřejného sektoru. Analýza relevantních zahraničních zkušeností byla postavena na konzultacích s vybranými regulačními kapacitami sousedních členských zemí EU, kde již síťový regulátor na národní úrovni působí. Je to Německo – což je typový příklad původní členské země EU, kde proces deregulace síťových odvětví evolučně proběhl v rámci zdokonalování fungování tržní ekonomiky, a dále Slovensko, což je příklad tranzitivní ekonomiky, kde proces proběhl v rámci liberalizace a transformace centrálně řízené ekonomiky k ekonomice tržní[1]. Dále bylo čerpáno z informací a podkladů dílčích a odvětvových síťových regulátorů dalších členských států EU.

 

Předkládaný materiál sestává z těchto částí: 1. Úvod. 2. Dosavadní vývoj a výzvy. 3. Analýza současného stavu. 4. Jednotné požadavky regulace síťových odvětví. 5. Projekt jednotné regulace (vlastní studie proveditelnosti zahrnující kapitoly Management a řízení lidských zdrojů, Technické a technologické řešení, Zajištění investičního majetku, Kapitálové výdaje, Zajištění provozních zdrojů, Finanční plán a analýzu, Řízení kvality, Dopad na životní prostředí, Efektivitu a udržitelnost, Citlivostní analýzu, Harmonogram, Charakteristiky

Související soubory

/jak-na-