77/16 Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 – 2025 ; T: 14.4.2016

Cílem environmentální výchovy v České republice je rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, to je jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.

Povinnost zpracovávat „Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice“ a předkládat jej vládě ke schválení vyplývá pro MŽP z § 13 odst. 3 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Na základě odst. 3 písm. b) zákona pak MŽP má garantovat, koordinovat a aktualizovat Státní program prostřednictvím akčních plánů na příslušná léta a proto souběžně s SP EVVO a EP předkládáme i Akční plán na léta 2016-2018, který je včleněn do materiálu formou jednotlivých úkolů pro daná opatření.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/