77/13 Zákon o volném pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků; T: 30.5.2013

Návrh zákona upravuje vstup a pobyt občanů jiných členských států Unie a jejich rodinných příslušníků v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.
Společně se zákonem o volném pohybu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků je tak předkládán i návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky. V souladu s věcným záměrem je současně předkládána i nová právní úprava ochrany státních hranic.

Hlavním cílem nové právní úpravy je vytvořit jednodušší, kompaktnější a uživatelsky přehlednější právní normu. Ke zjednodušení přispěje zejména vytvoření samostatného právního předpisu regulujícího vstup a pobyt občanů jiných členských států Unie a jejich rodinných příslušníků, tj. oddělení od úpravy vstupu a pobytu občanů třetích zemí.

Navrhovaný zákon je čistě transpozičním předpisem směrnice. Principiálně proto bude velmi podobný dosavadnímu zákonu o pobytu cizinců. Přesto lze identifikovat určité odlišnosti, resp. konkrétní cíle nové právní úpravy:

□ aplikace zákona pouze na občany Unie a jejich rodinné příslušníky v situacích, ve kterých jde o výkon práva volného pohybu ve smyslu směrnice a nepřiznávat práva daná primárním právem a směrnicí občanům České republiky a jejich rodinným příslušníkům, kteří toto právo nikdy nevykonávali;

□ snížení počtu návštěv občana Unie na ministerstvu;

□ zvýšení odpovědnosti občanů Unie při registraci pobytu a odhlašování z přechodného pobytu související s přesnějšími statistikami o počtu občanů Unie pobývajících na území;

□ zavedení průkazů o povolení k pobytu v jednotném formátu (bez otisků prstů v případě občanů Unie a osob požívajících výsad a imunit podle mezinárodního práva);

□ zefektivnění správního řízení stanovením odůvodněných výjimek ze správního řádu.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/