75/13 Návrh zákona o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě; T: 15.5.2013

Materiál obsahuje návrh nového zákona, který by měl nahradit stávající zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Předkládaný návrh zohledňuje aktuální potřeby ČR pro vytvoření shodného režimu ochrany veřejných prostředků, a to bez ohledu na to, zda jsou jejich zdrojem zahraniční prostředky, státní rozpočet nebo územní rozpočty. Hlavním cílem navrhované úpravy je právně zjednodušit regulativní rámec řídicího a kontrolního systému ve veřejné správě, a to zavedením společných zásad pro rozdělení a oddělení odpovědností za systém finančního řízení a kontroly a za systém nezávislého interního auditu na všech úrovních veřejné správy, jako dvou základních částí řídicího a kontrolního systému. V souladu s evropskou dobrou praxí upravit jako třetí část řídicího a kontrolního systému centrální harmonizaci, včetně dohledu nad zavedením a fungováním řídicích a kontrolních systémů správců veřejných rozpočtů, v působnosti Ministerstva financí.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/