73/17 Zhodnocení a návrh dalšího postupu ČR ve věci směrnice EP a Rady 91477EHS o kontrole nabývání a držení zbraní; T: 16.5.2017

Ministerstvo vnitra již bezprostředně po schválení kompromisního návrhu směrnice výborem COREPER II dne 20. prosince 2016 připravilo podklad pro analýzu možnosti podání žaloby na revidovanou směrnici k Soudnímu dvoru Evropské unie. Tento materiál byl projednán s experty na evropské právo a s vládním zmocněncem pro zastupování ČR před Soudním dvorem Evropské unie. Jako klíčové žalobní důvody byly vyhodnoceny rozpor směrnice se zásadou proporcionality a rozpor směrnice se zásadou diskriminace. Primárně bude navrhována derogace směrnice jako celku, a to s ohledem na průřezový význam konkrétně napadaných ustanovení (např. kategorizace zbraní).

Česká republika bude muset bez ohledu na podání žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie připravit nezbytné legislativní podklady k implementaci směrnice (věcný záměr a návrh zákona). Samotný proces implementace v podobě předložení návrhu zákona Parlamentu České republiky vládou lze však odvíjet až od konkrétního rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci žaloby na neplatnost směrnice. Pro svou implementaci stanovuje směrnice transpoziční lhůtu 15 měsíců, přičemž s ohledem na dopad změn (zejména pokud jde o úpravy kategorizace zbraní), které revidovaná směrnice přináší, potřebu přípravy věcných záměrů budoucí právní úpravy a legislativně-procesní lhůty lze tento časový horizont stěží považovat za zcela realistický. Tyto budoucí právní předpisy budou muset být rovněž po dobu 3 měsíců notifikovány a práce na nich budou muset být přerušeny. V tomto ohledu je pak také krajně problematický fakt, že teprve v průběhu transpoziční lhůty bude Komise přijímat navazující prováděcí právní akty, které budou mít významný vliv na obsah konkrétních požadavků, které směrnice pouze obecně zakotvuje.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/