73/15 Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže; T: 15. 5. 2015

Předkládaný materiál má za cíl zejména:

  • reagovat na rekodifikaci soukromého práva a terminologicky přizpůsobit zákon o ochraně hospodářské soutěže nové právní úpravě, zejména novému občanskému zákoníku.
  • přesněji vymezit případy, na které dopadá § 19a (dozor nad orgány veřejné správy), a umožnit jeho aplikaci doplněním navazujících ustanovení.
  • přeformulovat některá ustanovení tak, aby byla srozumitelnější a přesněji reflektovala požadavky praxe.
  • upravit a aktualizovat odkazy v poznámkách pod čarou.
  • zakotvit v rámci zjednodušeného řízení o povolení spojení soutěžitelů možnost Úřadu vyžádat si po účastnících řízení další důkazy.
  • doplnit ustanovení usnadňující mezinárodní spolupráci soutěžních úřadů.
  • vymezit režim dokumentů obsahujících obchodní, bankovní nebo obdobným způsobem chráněné tajemství a jinak citlivých dokumentů.
  • přesunout některé pořádkové delikty do ustanovení o přestupcích, resp. správních deliktech.
  • zrušit výjimku některých ustanovení správního řádu vyloučených z užití.

Obecně lze shrnout, že novela by měla přinést spíše dílčí změny, převážně legislativně-technického charakteru.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/