73/14 Novela zákona o hospodaření energií; T: 16.6.2014

Cílem zákona je implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Implementace upravuje oblasti energetického auditu, energetického posudku, hospodárného užívání energie ústředními institucemi a energetických služeb. Dalším důvodem je dodatečná implementace již transponovaných směrnic 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách, kdy se jedná o body, které Evropská komise požaduje po ČR do zákona doplnit. Konkrétně se jedná o ustanovení k energetické náročnosti budov. Posledním důvodem novely zákona (platná o d 1. ledna 2013) je aplikační praxe stávajícího znění, kdy v rámci poslední novely zákona došlo k značným úpravám povinností pro občany ČR. Po roční praktické aplikaci vyvstala potřeba některé povinnosti upravit. Především se jedná o povinnosti spojené s energetickou náročností budovy, energetickými specialisty a osobami oprávněnými provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů.

Návrh zákona se nejvýznamněji dotkne velkých podnikatelů, kterým je nově ukládána povinnost zpracovat energetický audit každé čtyři roky. Tato povinnost se dotkne cca 2150 subjektů. Náklady na zpracování energetického auditu mohou dosahovat v případě velmi složitých provozů vysokých částek (až statisíce Kč), o to větší motivace bude k provádění investic do doporučených opatření vycházejících z těchto auditů, která vedou k úsporám energie a tedy i provozních nákladů.

Návrh zákona reflektuje požadavky směrnice 2012/27/EU, k nimž patří i zavedení tzv. analýzy nákladů a přínosů za účelem zjištění potenciálu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Povinnost zpracovat tuto analýzu v případě nové výstavby nebo podstatné rekonstrukce je zavedená pro průmyslové provozy, soustavy zásobování teplem a tepelné elektrárny nad 20 MW tepelného příkonu. Výsledky těchto analýz budou sloužit jako podklad při rozhodování v rámci územních a stavebních řízení. Analýza nákladů a přínosů je zavedena jako druh energetického posudku, jehož cena se může výrazně lišit.

Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie může být nově i právnická osoba, která je držitelem určeného živnostenského oprávnění. Tato osoba pak zajistí, aby samotná instalace byla provedena pouze fyzickými osobami, které mají profesní osvědčení podle zákona MŠMT o uznávání dalšího vzdělávání. Navrhovaná úprava snižuje administrativní a finanční zatížení fyzických osob, kdy původní povinnost říká, že osobou oprávněnou je pouze fyzická osoba vlastnící příslušné živnostenské oprávnění a osvědčení o kvalifikaci podle zákona MŠMT, kdežto nyní nemusí mít živnostenské oprávnění a oprávněná osoby, v případě, že je osoba právnická, nemusí mít uváděné osvědčení, které mají její zaměstnanci.

Nově jsou upravováni poskytovatelé energetických služeb (jak fyzické tak i právnické osoby), přičemž ministerstvo povede seznam kvalifikovaných poskytovatelů. V tomto případě se však nejedná o zvýšení zatížení, jelikož, pokud bude poskytovatel chtít být uveden na zveřejněném seznamu a splňuje požadavek na tři uzavřené smlouvy o energetických službách, ohlásí tuto skutečnost ministerstvu, které jej do seznamu zapíše. Zveřejnění v seznamu naopak poskytuje poskytovateli konkurenční výhodu.

Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem rovněž nepřináší nadměrné zatížení podnikatelských subjektů, jelikož vzory takovýchto smluv už v praxi existují a poskytovatelé využívají jejich vzory.

Žadatelé o oprávnění energetického specialisty (energetický specialista je podnikající fyzická osoba) budou v rámci změny zákona o správních poplatcích nově skládat poplatek za vydání oprávnění. Pro zpracování energetického auditu a posudku 2000 Kč a ostatní oprávnění 1000 Kč. Pokud si tedy žadatel bude podávat žádost o všechna čtyři oprávnění, zaplatí celkově 5000 Kč. Dále bude žádost o zrušení oprávnění energetického specialisty zpoplatněna 200 Kč. Uvedené správní poplatky jsou nezbytné pro pokrytí administrativní činnosti spojené s vydáváním a rušením příslušných oprávnění.

Související soubory

/jak-na-