73/13 Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci; T: 20.5.2013

Důvodem novelizace zákona o integrované prevenci byla zejména nutnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010, o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění), do právního řádu České republiky. Lhůta pro transpozici této směrnice do právních řádů členských států byla 2 roky od vstupu směrnice v platnost (tj. od 6. ledna 2011). Daná směrnice zahrnuje revidovanou směrnici 2008/1/ES, o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění), a šest dalších směrnic v oblasti průmyslových emisí. Kromě změn spočívajících v transpozici požadavků směrnice o průmyslových emisích v oblasti integrované prevence obsahuje novela zákona o integrované prevenci též změny vycházející z vyhodnocení dosavadní správní praxe v oblasti integrované prevence.

Vzhledem k předmětu úpravy v dané vyhlášce je téměř celý její obsah v přílohách. V příloze č. 1 je stanoven vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění. V příloze č. 2 jsou stanoveny náležitosti základní zprávy. V příloze č. 3 jsou stanoveny náležitosti obsahu odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami.V příloze č. 4 je stanoven vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/