73/11 NV uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu; T: 15.4.2011

Předkládaný návrh novely vyhlášky transponuje některá další ustanovení směrnice 2009/145/ES, a to zejména v návaznosti na novelou zákona č. 219/2003 Sb. vkládané zmocňovací ustanovení v § 3c odst. 5 zákona. Předkládaný návrh upravuje podrobnosti při uvádění do oběhu osiva uchovávaných odrůd, když stanoví maximální množství osiva uchovávané odrůdy zeleninových druhů ročně uváděné do oběhu. Dále návrh upravuje oblast uvádění do oběhu osiva odrůd vyšlechtěných pro pěstování za zvláštních podmínek.

 

Podle článku 36 bodu 1 směrnice 2009/145/ES členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2010. Cílem předkládaného návrhu novely je tedy rovněž dosažení plné slučitelnosti národní právní úpravy s právními předpisy Evropské unie. Návrh svým obsahem nepřekračuje požadavky této směrnice.

Návrh vyhlášky obsahuje rovněž změny příloh č. 1 až 5, 8 až 11 a 16 až 19. Vzhledem k množství úprav a změn v přílohách č. 1 až 5 se předkladatel rozhodl tyto přílohy nahradit pro lepší přehlednost a srozumitelnost jejich zcela novým zněním. Rovněž vzory formulářů uvedené v příloze č. 9 a vzory dokladů vydávané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, dále jen „ÚKZÚZ“, v příloze č. 10, jsou nahrazeny novými. Přílohy č. 8, 11 a 16 až 19 obsahují pouze drobné úpravy, které předkladatel upravuje formou bodové novely. Tyto změny vycházejí z praktických zkušeností a potřeb pracovníků ÚKZÚZ, kteří podle vyhlášky č. 369/2009 Sb. ve vztahu k odborné zemědělské veřejnosti postupují. Nejpodstatnější změny představuje aktualizace názvů jednotlivých rostlinných druhů v souladu s ostatní novou legislativou z oblasti uvádění osiv do oběhu, a to vyhláškou č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin. Dále v přílohách došlo zejména k úpravě minimálních hmotností vzorků pro zkoušku obsahu jiných rostlinných druhů v osivu, a to v souladu s připravovanou novou vyhláškou o vzorkování a zkoušení osiva a s aktuálním vydáním pravidel Mezinárodní asociace pro zkoušení osiva. Další změnou je například úprava požadavků na izolační vzdálenosti množitelských porostů luskovin podle zkušeností šlechtitelů a podle schémat pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodu. Cílem úprav v jednotlivých přílohách je rovněž opravit nepřesnosti vyskytující se v současném znění vyhlášky.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/