73/23 Návrh nař. vl. o finančních kompenzacích nepřímých nákladů – riziko úniku uhlíku T:22.5.2023

Jedná se o prováděcí právní předpis k zákonu č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, který mimo jiné upravuje také rámec pro poskytování finanční kompenzace nepřímých nákladů vzniklých v důsledku zpoplatnění emisí skleníkových plynů v systému EU ETS, které se promítají do cen elektřiny dodávané odběratelům z energeticky náročných odvětví ohrožených únikem uhlíku. Možnost členských států poskytovat státní podporu odvětvím ohroženým rizikem úniku uhlíku je upravena v čl. 10a odst. směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES. Návrh nařízení, stanoví toliko celkovou částku určenou na kompenzace nákladů vzniklých za příslušný kalendářní rok. Pro uplynulý rok 2022 je navrženo alokovat zařízením z odvětví způsobilých pro kompenzace v souhrnu 1,64 mld. Kč.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 5. 2023.