73/20 Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích; T:13.7.2020

Hlavním cílem vyhlášky je stanovení podrobných podmínek pro vstupní zkoušku soudního tlumočníka nebo soudního překladatele a dále stanovení podrobných požadavků (coby podmínek pro vznik oprávnění k výkonu tlumočnické nebo překladatelské činnosti) na vzdělání a praxi soudních tlumočníků a překladatelů. Návrh vyhlášky dále upravuje problematiku náležitostí tlumočnického a překladatelského úkonu a způsobu jejich provedení, včetně úkonů činěných prostřednictvím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob a revizních tlumočnických a překladatelských úkonů, a právní úpravu užívání tlumočnické a překladatelské pečeti a doložky. Návrh též obsahuje úpravu dalších otázek, a to náležitosti formuláře žádosti o zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů, vzor průkazu soudního tlumočníka a průkazu soudního překladatele, jeho náležitosti a postup při jeho vydávání, jednotnou úpravu a barvu tlumočnické a překladatelské pečeti a způsob vedení evidence tlumočnických a překladatelských úkonů.

Připomínky zasílejte do 13. 7. na adresu pripominkovani@komora.cz prostřednictvím přiloženého formuláře.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/