73/19 Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu; T: 24.6.2019

Návrh zákona má adaptační charakter a představuje minimalistickou implementaci obou nařízení, neboť obsahuje jen takovou úpravu, kterou je nutné přijmout k řádné adaptaci českého právního řádu na výše uvedená nařízení, tzn.:

· v souladu s čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 stanoví orgán státní správy (Ministerstvo průmyslu a obchodu) k provádění nařízení a vymezuje jeho kompetence a povinnosti;

· na základě čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 2271/96 určuje kontaktní orgán státní správy (Ministerstvo průmyslu a obchodu) pro účely podávání informací Evropské komisi;

· na základě čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ukládá správní tresty ve formě pokut za porušení ustanovení tohoto nařízení a na základě čl. 16 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 specifikuje opatření k nápravě pro dovozce, kteří nesplní povinnosti dané tímto nařízením.

/jak-na-