7/15 Novela zákona o státním podniku; T: 23.2.2015

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána jak důvody legislativními, tak i důvody věcnými. Dnem 1. ledna 2014 nabyly účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), které přinesly významné změny v oblasti právní úpravy postavení a činnosti právnických osob působících v podnikatelské sféře a v postavení, působnosti a odpovědnosti jejich statutárních orgánů. Přesto, že státní podniky představují skupinu významných právnických osob, nedošlo zatím k přímé novelizaci právní úpravy postavení a činnosti státních podniků a až do současné doby platí právní úprava obsažená v zákoně č. 77/1997 Sb. s některými dílčími novelami. Pro další fungování státních podniků je nezbytné provést takové legislativní úpravy jejich postavení a činnosti, kterými dojde k přiblížení a k přizpůsobení zákona o státním podniku dnes již platné a účinné obecné právní úpravě právnických osob a jejich orgánů podle výše citovaných zákonů.
Výsledky kontrolní činnosti prováděné jak zakladateli státních podniků, tak i dalšími příslušnými kontrolními orgány státu ukazují, že nedostatečné vymezení odpovědnosti ředitelů a dalších vedoucích zaměstnanců státních podniků je důvodem složitého zjišťování a odhalování příčinné souvislosti mezi jednáním ředitelů a dalších vedoucích zaměstnanců a škodami na majetku podniku a dalšími negativními jevy týkajícími se hospodaření s finančními prostředky a nakládání s nemovitými i movitými věcmi v majetku podniku. Osobní odpovědnost ředitele podniku za nedostatky a problémy v oblasti hospodaření podniku je při absenci právní opory pro definování takové odpovědnosti velmi obtížné dovodit. Přitom poznatky z praxe ukazují, že škody na majetku státních podniků způsobené nezodpovědným jednáním nebo nehospodárné nakládání s finančními prostředky bývají často předmětem kontrolních nálezů příslušných kontrolních orgánů státu.

V dopise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu předsedovi vlády ze dne 27. 3. 2014 se uvádí, že opakovaně NKÚ upozorňuje na nedostatečnou právní úpravu hospodaření státních podniků, kdy v důsledku absence právní úpravy v zákoně o státním podniku nemá státní podnik povinnost definovat kriteria pro hodnocení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti, nestanovuje povinnost vést v účetnictví odděleně určený majetek, neupravuje postup při sloučení, splynutí či rozdělení státních podniků. NKÚ doporučuje, aby byl zákon o státním podniku novelizován a zohledňoval zejména hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při hospodaření státních podniků.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/