7/14 Novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; T: 19.3.2014

Cílem návrhu zákona je provedení dílčích změn zákona, které povedou zejména k celkovému zjednodušení a zpřehlednění zákona, zohlednění praktických zkušeností s aplikací zákona a odstranění interpretačních problémů, jakož i formulačních a lingvistických nedokonalostí, posílení mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích a zjednodušení některých postupů prováděných podle tohoto zákona, včetně snížení administrativní zátěže.

Tyto změny spočívají zejména ve zjednodušení administrativy veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, prospěšných především pro podnikatelské subjekty (zjednodušení prokazování způsobilosti a přenesení některých povinností na státní správu), v lepším vymezení možností mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (zavedení ERIC, otevření dalších možností k poskytování účelové podpory pro mezinárodní projekty – např. finanční mechanismus EHP/Norsko, programy evropské regionální spolupráce – Podunajská iniciativa, Baltic Sea Region, JTI, …), přechod od komisí zřízených na dobu neurčitou bez ohledu na skutečnou potřebu ke zřizování odborných komisí k plnění přesně zadaného úkolu.

Dalším zásadním cílem je zakotvení orgánu odpovědného za vedení seznamu výzkumných organizací, včetně procesu, a především orgánu odpovědného za inovace.

Do novely je zapracován také nový nástroj, tzv programy aplikovaného výzkumu a vývoje pro předobchodní fázi (PCP – Pre-Commercial Procurement), které jsou založeny na následujícím principu. Cíle programu jsou rozděleny do několika (většinou tří až pěti) na sebe navazujících fází (např. od studie proveditelnosti až po prototyp).

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/