71/13 Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; T: 10.5.2013

Hlavním cílem implementace je vytvořit tematický a časový plán pro vyhlašování programů VaVaI do roku 2020 v rámci účelové podpory ve vazbě na priority a NP VaVaI s jasným vymezením odpovědností jednotlivých poskytovatelů. Tento plán bude pro všechny dotčené poskytovatele podpory VaVaI a další subjekty systému VaVaI závazný. Zároveň je plán formulován tak, aby navržená implementační struktura pro Priority byla dostatečně flexibilní a v případě změn ve struktuře ministerstev a příslušných agentur či v případě nutnosti reagovat na nové potřeby a cíle bylo možné pružně přizpůsobit odpovědnosti za implementaci Priorit těmto změnám bez nutnosti nového schvalování upraveného plánu implementace vládou.

Materiál popisuje celkové zásady implementace, jak postupovat při hodnocení pokroku a možnosti financování Priorit. V kapitole „Zásady implementace Priorit“ jsou popsány principy pro koordinaci při implementaci Priorit, dále obecné zásady pro přípravu, monitorování a evaluaci programů orientovaného VaVaI. Hlavním cílem kapitoly „Hodnocení pokroku při naplňování Priorit“ je systematické zajištění a kontrola činností vedoucí k naplnění Priorit prostřednictvím plánu implementace a vyhodnocování jejich realizace. Kapitola „Možnosti financování“ vychází z širšího kontextu financování VaVaI v ČR, zejména v souvislosti s budoucím vývojem státního rozpočtu a výší výdajů na VaVaI.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/