71/21 Minimalizace dopadů pandemie na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby související; T:26.5.2021

Materiál “Minimalizace dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související” je podkladem pro vydání nového usnesení vlády, které nahradí usnesení vlády č. 438 z roku 2020, na jehož podkladě byly poskytnuty kompenzace za ztížené podmínky zhotovitelů v 1. vlně pandemie. Předkládaný návrh obsahuje zásady pro postup v souvislosti s poskytnutím platby za provádění prací ve ztížených podmínkách v období nouzového stavu a období pro zotavení,. Období pro zotavení je definováno jako doba od skončení nouzového stavu do 30. dubna 2021. Obsahem předkládaného materiálu je zpracovaná metodika, v níž je procentuálně vyjádřen jednotný koeficient ztížených podmínek, který se použije pro (i) silnice a dálnice, (ii) železnice, (iii) mosty a (iv) vodní díla. Jedná se o procentuální sazbu, stanovenou dle znaleckého posudku, o kterou bude navýšena fakturace stavby, resp. fakturace stavebních prací prováděných v době nouzového stavu a období pro zotavení na stavebních objektech a provozních souborech s cílem zohlednit úsilí zhotovitelů.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 26. 5. 2021.