71/18 Novela zákona o drahách; T: 13.7.2018

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony je

– provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury, do vnitrostátního právního řádu a

– adaptovat vnitrostátní právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici.

Oba unijní předpisy tvoří součást tržního pilíře čtvrtého železničního balíčku, přičemž v návaznosti na uvedenou unijní směrnici dochází zejména ke stanovení povinností provozovatelů dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupné vlečky směřujících k vyloučení diskriminačního jednání a střetu zájmů ve vztahu k dopravcům, povinností osob přidělujících kapacitu dráhy (přídělců), povinností podnikatelů v rámci vertikálně integrovaného podniku a povinností provozovatelů dráhy provozujících drážní dopravu. Dále dochází k opuštění požadavku na usazení dopravce v České republice za účelem provozování vnitrostátní osobní dopravy na dráze celostátní a regionální. Nově jsou upraveny klíčové požadavky na posuzování hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v případě záměru provozovat osobní drážní dopravu bez takovéto smlouvy. V zákoně o veřejných službách je pak v návaznosti na zmíněné unijní předpisy upravena zejména problematika dopravního plánování, dále se nově vymezují případy (odkazem na unijní nařízení), kdy bude možné smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících zadat bez nabídkového řízení, a rovněž se zavádí nová právní úprava jednotného jízdního dokladu.