70/14 NV o způsobu regulace cen v plynárenství; T: 2.6.2014

Navrhovaná právní úprava pokračuje v regulaci v plynárenství a stanovuje podmínky pro regulaci cen v plynárenství na další regulační období, které je nově definováno od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Navržená právní úprava zároveň zahrnuje změny v postupech regulace cen pro odvětví plynárenství.

Cílem připravované vyhlášky je připravit metodiku, kterou bude určena přiměřená úroveň zisku pro energetické společnosti, zajištěna dostatečná kvalita poskytovaných služeb zákazníkům při účelně vynaložených nákladech, podpořeny budoucí investice, zajištěny zdroje pro obnovu sítí s cílem dalšího zvyšování efektivity, ze které budou profitovat také zákazníci.

Návrhu vyhlášky proto stanovuje způsob regulace cen a postupy regulace cen v odvětví plynárenství na nové regulační období, které bude zahájeno 1. 1. 2015 a nastavení rovných, transparentních a nediskriminačních pravidel a postupů regulace cen pro odvětví plynárenství.

Primární skupinou dotčenou navrhovanou právní úpravou jsou fyzické a právnické osoby, které jsou držiteli licence udělené rozhodnutím Úřadu opravňujícím je k podnikání v energetických odvětvích na území České republiky. Konkrétně se jedná o držitele licence na přepravu plynu a distribuci plynu, na které právní úprava dopadá zejména z pohledu regulace jejich podnikání.

Mezi další subjekty, dotčené regulací cen v odvětví plynárenství, lze zařadit každého občana, každou společnost a organizaci (veřejné orgány, neziskové organizace i podnikatelské subjekty), kteří v konečném důsledku navrhované regulace hradí výsledné regulované ceny, které jsou danou metodikou a regulací stanoveny.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/