70/13 Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2012; T: 7.5.2013

Materiál obsahuje základní vymezení resortních systémů centralizovaného zadávání (RS CZ) včetně přehledu vykonávaných aktivit s dopadem na centralizované zadávání veřejných zakázek v ČR, dále obsahuje shrnutí a přehled současného stavu implementace RS CZ a seznam podřízených organizací ústředních orgánů státní správy, na které se vztahuje výjimka z účasti v RS CZ. Zpráva dále obsahuje vyhodnocení centralizovaného zadávání v rámci jednotlivých resortů a vyčíslení dosažených úspor. V závěru zprávy jsou shrnuty hlavní aktivity, na které se bude MMR v r.2013 zaměřovat s cílem zlepšit fungování centralizovaného zadávání veřejných zakázek v ČR.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/