70/22 Novela energetického a stavebního zákona; T:12.5.2022

Cílem návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, je reagovat na současnou energetickou situaci vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině. Je třeba bezodkladně přijmout opatření v oblasti zásobníků plynu s cílem posílit energetickou bezpečnost a soběstačnost ČR. V oblasti elektroenergetiky návrh upravuje zejména ustanovení týkající se institutu dodavatele poslední instance (DPI) a vedení Energetického regulačního úřadu (zkrácení režimu DPI na 3 měsíce). Navrhují se také opatření na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie, zejména opatření pro zjednodušení povolovacích procesů podporovaných zdrojů energie.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz. U některých bodů je MPŘ zkráceno na 5 pracovních dní, proto, prosím, připomínky k bodům : 1, 2, 4 až 11, 14 až 29 a čl. II – přechodné ustanovení zasílejte do 9. 5. 2022, ostatní  nejpozději do 12. 5. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/