70/19 NV k provedení zákona o oceňování majetku; T: 12.6.2019

Hlavní změny v navrhované novele se týkají:

· oceňování pozemků v plochách vymezených koridorů dopravní nebo technické infrastruktury v územním plánu, které se dotýká, jak oceňování jiných pozemků,
tak v návaznosti i pozemků zemědělských a lesních,

· úprava opotřebení stavby pro oceňování práva stavby,

· úpravy ocenění pro zohlednění plošně odumřelých lesních porostů,

· aktualizace základních jednotkových cen stavebních pozemků vyjmenovaných obcí, oblastí nebo okresů; základních jednotkových cen staveb pro jejich oceňování porovnávacím způsobem,

· aktualizace koeficientů změn cen staveb Ki dle údajů z ČSÚ.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/