70/18 NV o užívání a provozování informačního systému datových schránek; T: 12.7.2018

Cílem návrhu vyhlášky je zavést nový elektronický prostředek pro přihlašování do datové schránky, tzv. mobilní elektronický prostředek, který bude kompatibilní s mobilním zařízením, přístupný v mobilní aplikaci spravované Ministerstvem vnitra a jenž bude splňovat technické specifikace a postupy stanovené pro vlastnosti a formu prostředků pro elektronickou identifikaci, autentizaci a technické kontroly prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1502 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Elektronické prostředky pro přihlašování do datové schránky by se tak měly rozšířit o nový druh elektronického prostředku, jenž bude uživatelsky přívětivý, neboť pro přihlášení do datové schránky nebude vyžadováno zadání složitého hesla, ale například obrázkového PINu. Návrhem vyhlášky se dále umožňuje, aby datové schránky orgánů veřejné moci zřízené podle § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, přijímaly datové zprávy dodávané do těchto datových schránek do velikosti 50 MB. Předmětnou změnou se má docílit usnadnění elektronických podání činěných vůči orgánům veřejné moci. Další změna, která je v návrhu vyhlášky obsažena, spočívá v rozšíření přílohy uvedené vyhlášky o nový přípustný formát datové zprávy dodávaný do datové schránky.