7/20 Novela zákona o zeměměřictví; T: 14.2.2020

Návrh zákona je zejména reakcí na technický pokrok a rozvoj informačních technologií a jejich využívání v oblasti zeměměřictví. Tyto změny je potřebné promítnout jak do definic základních pojmů, tak do vymezení zeměměřických činností a souvisejících ustanovení. Návrh zákona rovněž reaguje na přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů a směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru.
S ohledem na rozvoj techniky při provádění zeměměřických prací se navrhuje zpřesnit, kdo tyto práce může vykonávat. Rovněž se upravuje vymezení zeměměřických činností a v návaznosti na to se zpřesňuje výčet zeměměřických činností vykonávaných ve veřejném zájmu. Důvodem je skutečnost, že některé činnosti sem dosud zařazené jsou v současnosti již vykonávány s využitím pokročilých technických nástrojů takovým způsobem, že požadavek na to, aby byly vykonávány osobami se zeměměřickým vzděláním, se jeví jako nadbytečný a nepřiměřeně zatěžující.
Dále se navrhuje stanovit, že vybrané údaje spravované Zeměměřickým úřadem budou poskytovány bezplatně jako otevřená data. Jedná se o údaje se zvláštním potenciálem vytvářet socioekonomické přínosy, a v tomto ohledu je návrh zákona v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024, ze dne 20. června 2019, o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. Poskytování těchto údajů v jiných podobách a formátech (např. v tištěné podobě) a poskytování dalších údajů spravovaných Zeměměřickým úřadem se pak upravuje takovým způsobem, aby se jednalo o komplexní právní úpravu, která vylučuje použití zákona o svobodném přístupu k informacím.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/