69/09 Materiál k implementaci nařízení o vzájemném uznávání; T: 13.4.2009

Z důvodu odstranění praktických problémů s aplikací principu vzájemného uznávání bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (dále jen nařízení). Nařízení významně posiluje práva podnikatelů a orgánům státní správy stanoví jasná pravidla, jak mají v případech uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků dovezených z jiných členských států – tedy tam, kde se princip vzájemného uznávání výjimečně nepoužije – postupovat. Z nařízení budou profitovat jak domácí výrobci, kteří vyvážejí zboží do jiných členských států, tak dovozci zahraničního zboží.

Stěžejní přínosy nařízení jsou:

  • stanovuje členským státům povinnost zřídit Kontaktní místo pro výrobky, které bude plnit informační povinnost vůči podnikatelům, orgánům státní správy členských států i vůči Evropské komisi
  • výslovně stanovuje, že důkazní břemeno nese příslušný orgán – ten musí rozhodnutí, které omezuje uvedení výrobku na trh, odůvodnit naléhavou potřebou ochrany některého veřejného zájmu (např. ochrana spotřebitele, zdraví, apod.)
  • podnikateli musí být poskytnuta lhůta minimálně dvaceti dnů k vyjádření připomínek, které musí být v rozhodnutí zohledněny
  • před konečným rozhodnutím nelze dočasně pozastavit uvádění příslušného výrobku na trh, vyjma případů výslovně uvedených v nařízení.
Předkládaný materiál má pozitivní dopad na podnikatelské prostředí. Předpis neklade na podnikatele žádné administrativní požadavky. Činnost kontaktního místa přispěje k lepšímu povědomí podnikatelů o pravidlech pohybu zboží v EU a jejich uplatnění na vnitřním trhu. Podle kvalifikovaných odhadů ušetří Kontaktní místo svou činností podnikatelům v oblasti vývozu a dovozu zboží první rok svého působení cca 4,5 milionu korun. V dalších letech lze vzhledem k postupnému zvyšování povědomí o existenci této instituce předpokládat nárůst využívání Kontaktního místa a tím další zvyšování celkových úspor podnikatelů v této oblasti.Zlepšení fungování vnitřního trhu v oblasti volného pohybu zboží bude mít vliv na růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Zpráva

Materiál

 

 

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/