69/18 Návrh zákona v souvislosti s přijetím zákona o stavebních výrobcích; T: 19.7.2018

Předkládaný návrh předpokládá zpracování dílčích změn zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V zákoně o technických požadavcích na výrobky se zrušují adaptační ustanovení, jež byla přijata zákonem č. 100/2013 Sb., jež byl původně přijat v souvislosti s přímo použitelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Ve stavebním zákoně se upravují nutné vazby na nový zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/