68/15 Nař. vl. o technických požadavcích na hračky; T: 5.5.2015

Navrhované nařízení vlády je prováděcím předpisem zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Důvodem pro předložení návrhu je transpozice tří směrnic Komise, kterými se mění přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Revidované limity látek vycházejí z nejnovějších poznatků Vědeckého výboru pro zdravotní a environmentální rizika.

Související soubory