68/14 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; T: 22.5.2014

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bylo pověřeno přípravou a řízením Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který navazuje na aktuálně realizované operační programy v programovém období 2007-2013 (Operační program Výzkum a vývoj pro inovace a Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost).
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je navržen jako multifondový operační program, tzn., že zahrnuje intervence z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Evropského sociálního fondu. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání předpokládá financovat aktivity v následujících 4 prioritních osách:

  • Prioritní osa 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum,
  • Prioritní osa 2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj,
  • Prioritní osa 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání,
  • Prioritní osa 4. Technická pomoc.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/