68/13 Nař. vl. o Plánu odpadového hospodářství ČR; T: 13.5.2013

Jelikož nařízení vlády č. 197/2003 Sb. nabylo účinnosti dne 1. července 2003, končí platnost současného POH ČR k 30. červnu 2013. Záměrem předkladatele bylo vypracovat a předložit nový POH ČR tak, aby mohl po jeho schválení vládou vstoupit v platnost 1. července 2013. V rámci přípravy nového POH ČR však došlo k posunu termínu jeho dokončení. S ohledem na aktuální stav přípravných prací a nezbytnost posouzení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je zřejmé, že nový POH ČR bude připraven nejdříve k 1. červenci 2014.
S ohledem na ustanovení § 42 odst. 6 zákona o odpadech, které stanoví pouze minimální dobu platnosti POH ČR, a na povinnosti vyplývající pro Českou republiku z rámcové směrnice o odpadech je nejvhodnější variantou prodloužení platnosti stávajícího POH ČR, což lze provést pouze změnou nařízení vlády č. 197/2003 Sb. Z důvodu zachování časové rezervy pro případné zdržení v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí se navrhuje prodloužit platnost současného POH ČR do 31. prosince 2014.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/