68/18 Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb; T: 19.7.2018

Předložení materiálu je v souladu se závěry uvedenými v důvodové zprávě k zákonu č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Vzhledem k zásadní odlišnosti povahy stavebních výrobků od ostatních výrobků i rozdílným požadavkům při uvádění a dodávání harmonizovaných stavebních výrobků na trh bylo rozhodnuto zpracovat pro oblast stavebních výrobků samostatný právní předpis, který se bude odkazovat na ta ustanovení zákona č. 90/2016 Sb., která se týkají oznamování subjektů oprávněných provádět úkoly třetích strany v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků dle nařízení č. 305/2011/EU.

Zpracování samostatného právního předpisu pro oblast stavebních výrobků je v souladu s doporučeními „Koncepce legislativního řešení problematiky stavebních výrobků“, která byla zpracována v roce 2014 a s usnesením vlády č. 872 ze dne 5. října 2016, kterým vláda České republiky schválila návrh věcného záměru zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb s úpravami podle připomínek uvedených ve stanovisku Legislativní rady vlády.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/