67/13 Novela zákona o zaměstnanosti; T: 17.5.2013

V části týkající se novely zákona o zaměstnanosti se navrhuje

– zavedení kategorie osob zdravotně znevýhodněných jako subkategorie fyzických osob se zdravotním postižením;

– snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů v souvislosti s předkládáním potvrzení
o tom, že nemají nedoplatky na daních a na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (navrhovaná právní úprava umožní Úřadu práce ČR zjistit tyto údaje přímo
od příslušných úřadů v případě, že je zaměstnavatel zprostí mlčenlivosti vůči Úřadu práce ČR);

– možnost vysílání na pracovní cesty cizinců-zaměstnanců, kteří jsou držiteli modré karty nebo zelené karty typu A;

– úprava příspěvků v rámci sdíleného zprostředkování zaměstnání;

– umožnění Státnímu úřadu inspekce práce a oblastním inspektorátům práce získat způsobem umožňujícím dálkový přístup potřebné údaje od České správy sociálního zabezpečení a z Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (jako opatření v rámci snižování administrativní zátěže zaměstnavatelů);

– v oblasti kontrolní činnosti na úseku zaměstnanosti zavedení nových skutkových podstat přestupků a správních deliktů, souvisejících s kontrolou nelegální práce
a vedením evidence v oblasti poskytování výrobků nebo služeb při plnění
tzv. povinného podílu jako alternativní povinnosti v oblasti zaměstnávání osob
se zdravotním postižením;

– snížení minimální výše pokuty za správní delikt umožnění výkonu nelegální práce z 250 000 Kč na 150 000 Kč;

– legislativně technické úpravy (vyplývající ze skutečnosti, že zákon o zaměstnanosti byl v roce 2011 a 2012 víckrát novelizován).

Návrh novely zákona o inspekci práce obsahuje novou skutkovou podstatu přestupku
a správního deliktu spočívajícího v překročení rozsahu práce na úseku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Návrh novely vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, věcně navazuje na návrh změn v oblasti sdíleného zprostředkování zaměstnání s tím, že navrhovaná úprava by měla zvýšit motivaci agentur práce k co nejrychlejšímu umístění uchazečů
o zaměstnání do pracovního poměru na dobu neurčitou, a to s cílem co nejdelšího setrvání uchazeče o zaměstnání na tomto pracovním místě. Novela vyhlášky obsahuje též úpravu týkající se správných nákladů chráněného pracovního místa.

 

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/