67/19 Novela zákona o státním občanství České republiky; T: 14.6.2019

Hlavním principem navrhované právní úpravy je princip vnitřní i vnější bezpečnosti státu a jeho obyvatel a princip skutečného vztahu mezi státem a jeho občanem (tzv. genuine link).

Jedná se zejména o zavedení, resp. zpřísnění požadavků, aby žadatel o udělení státního občanství prokázal

– přestupkovou bezúhonnost,

– nejen své příjmy, ale veškeré finanční prostředky sloužící k zajištění jeho životních potřeb v České republice,

– délku a nově také průběh studia v českém jazyce, jehož absolvování umožňuje výjimku z požadavku na zkoušku z českého jazyka a českých reálií.

U institutu udělení státního občanství z důvodu významného přínosu pro Českou republiku je navrhováno redukovat okruh subjektů, které mohou tento významný přínos dosvědčit.

Dále se navrhuje vypustit § 35 upravující možnost nabytí státního občanství mladými lidmi, kteří dlouhodobě pobývali na území České republiky. Pro ně bude nadále aplikovatelný režim nabytí státního občanství na žádost, a to za určitých zmírněných podmínek.

Ve vztahu k jiným typům nabytí státního občanství prohlášením se zavádí podmínka trestní bezúhonnosti obdobně, jako je tomu v případě udělení státního občanství.

Po administrativní stránce jsou zaváděny např. oznamovací povinnosti krajských úřadů a matričních úřadů.

Navrhovaná právní úprava nijak nezasahuje do současného stavu založeného na rovném zacházení a zákazu diskriminace.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/