66/15 Nař. vl. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání; T: 29.4.2015

Nařízení vlády doplňuje do soustavy oborů vzdělání nový obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, pro nějž ministerstvo ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) připravilo ke schválení samostatný Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). RVP DG byl projednán poradou vedení ministerstva a po nabytí účinnosti novely nařízení vlády bude vydán a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh na vznik nového oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou Dvojjazyčné gymnázium se samostatným rámcovým vzdělávacím programem, který má v souladu s novelizovaným § 13 odst. 4 školského zákona stanoveny dva povinné vyučovací jazyky, vyplývá ze závěrů vyhodnocení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia (č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. 9. 2007, ve znění změny č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. 4. 2009), vyhlášeného ministerstvem v září 2007 na dobu osmi školních roků.

Související soubory