66/13 Novela zákona o veřejných zakázkách; T: 16.5.2013

Předmětem navrhované právní úpravy je odstranění nedostatků účinného znění ZVZ a dále odložení účinnosti některých ustanovení ZVZ, která byla přijata v rámci novelizace ZVZ provedené zákonem č. 55/2012 Sb., a mají nabýt účinnosti 1. 1. 2014.

Předkládaný návrh mění text některých ustanovení tak, aby jejich výklad a aplikace nečinily v praxi problémy. Jedná se především o úpravu povinnosti uveřejnit textovou část zadávací dokumentace u řízení, v nichž podání nabídek předchází podání žádosti o účast a posuzování kvalifikace – užší řízení a jednací řízení s uveřejněním – již v okamžiku zahájení zadávacího řízení. Uveřejnění zadávací dokumentace již v okamžiku zahájení předmětných zadávacích řízení není nutné a postačí, bude-li uveřejněna až po odeslání výzvy, neboť až od tohoto okamžiku budou dodavatelé reálně vypracovávat nabídku na veřejnou zakázku.

Předkládaná úprava dále také zachovává dosavadní limit 3 000 000 Kč pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Bude-li tedy navrhovaná úprava přijata, nebude tento limit od 1. 1. 2014 snížen na 1 000 000 Kč. Limit pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce byl od 1. 4. 2012 snížen z 6 000 000 Kč na současné 3 000 000 Kč.

Nové předběžné oznámení nebude nově nutné uveřejňovat v případě, že bylo předchozí zadávací řízení zrušeno z jakéhokoli důvodu uvedeného v ustanovení § 84 ZVZ. Důvod pro tuto změnu spočívá v tom, že je-li předběžné oznámení již jednou uveřejněno, je široká veřejnost dostatečně informována o úmyslu zadavatele zahájit zadávací řízení, je tím tedy dostatečně podpořena zásada transparentnosti a není nutné tento úmysl sdělovat opakovaně, ať už byla veřejná zakázka zrušena z jakéhokoli důvodu uvedeného v ustanovení § 84 ZVZ.

Předkládaná úprava dále odkládá účinnost povinnosti předložit vládě spolu s odůvodněním veřejné zakázky podle § 156 ZVZ před zahájením zadávacího řízení v případě zadávání významné veřejné zakázky také oponentní posudek. Odsunutím této povinnosti reálně nedojde ke zvýšení rizika při zadávání významných veřejných zakázek, neboť již nyní nic nebrání tomu, aby si vláda předložení oponentního posudku vyhradila i pokud tato povinnost nevyplývá zadavateli přímo ze ZVZ.

Návrh dále zavádí nový mechanismus nového/opakovaného zadávání veřejné zakázky, jejíž zadání bylo zrušeno z důvodu, že byla zadavateli doručena pouze jedna nabídka či zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.

 

K předkládanému návrhu nebyla vytvořena RIA (zhodnocení dopadů na oblasti uvedené v příloze č. 1 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace), neboť navrhované změny na dotčené oblasti vůbec nedopadají, případně není možné jejich dopad určit. Výjimka z povinnosti vypracování RIA byla schválena předsedou Legislativní rady vlády.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/