66/08 Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností; T: 26.5.2008

Zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností od 1. července 2008 změnil zařazení jednotlivých živností do režimu živností řemeslných, vázaných a koncesovaných. Touto novelou byla zavedena jedna živnost volná a stanoveny jednotlivé činnosti této živnosti. Došlo ke sloučení velkého počtu živností a přeřazení řady živností regulovaných do režimu živnosti volné. Vzhledem k těmto úpravám se citovanou novelou živnostenského zákona změnil rozsah stávajících živnostenských oprávnění k jednotlivým živnostem ve smyslu jejich rozšíření.

Předkládaný návrh nařízení vlády o stanovení obsahových náplní jednotlivých živností byl vypracován na základě zmocnění podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb. Pro lepší orientaci podnikatelů v právní úpravě byla zvolena forma nového nařízení, nikoli novelizace stávajícího nařízení vlády č. 469/2000 Sb., které bylo již několikrát novelizováno. Další novelizace stávajícího nařízení vlády by zbytečně ztěžovala aplikaci právního předpisu jeho uživatelům, zejména z řad podnikatelské veřejnosti. Forma nového nařízení byla zvolena v neposlední řadě i s ohledem na novelizované znění zákonného zmocnění. Předkládaný návrh je tak plně v souladu se zákonným zmocněním.

Návrh nařízení vlády upravuje obsahové náplně jednotlivých živností tak, že přesně odrážejí změny zavedené nově úpravou jednotlivých živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a živnosti volné v citované novele živnostenského  zákona. Nad tento rámec nedochází k žádným věcným zásahům do obsahových náplní jednotlivých živností, resp. ke změnám v rozsahu oprávnění podnikatele. Jedná se tedy o  nezbytné změny technického charakteru, které pouze přizpůsobují nařízení vlády změněné zákonné úpravě. Se zavedením navrhované právní úpravy nejsou spojeny žádné administrativní ani finanční nároky na podnikatelské subjekty. Podnikateli nejsou ukládány žádné povinnosti nad, ani mimo rámec zákonné úpravy.

Se zavedením navrhované právní úpravy nejsou spojeny žádné administrativní ani finanční nároky na podnikatelské subjekty. Jedná se o prováděcí předpis k živnostenskému zákonu, který neukládá podnikateli žádné povinnosti nad ani mimo rámec zákonné úpravy.