66/19 Návrh zákona o metrologii; T: 14.6.2019

Zákon nově stanovuje povinnosti i nepodnikajícím fyzickým osobám, a to v podobě povinnosti zajištění jednotnosti a správnosti měření a měřidel využívaných v zákonem vymezeném veřejném zájmu, avšak pouze v případech, kde je jim tato povinnost stanovena zvláštním právním předpisem. Současně byla do zákona nově vložena úprava práv a povinností v oblasti hotově baleného zboží neoznačeného symbolem „e“. Stávající úprava obsažená v zákoně č. 634/1991 Sb., o ochraně spotřebitele, za určitých okolností umožňuje, aby si zápornou odchylku v množství hotově baleného zboží stanovil provozovatel balírny sám, aniž by byl při stanovení její výše jakkoli limitován. Limity stanovené tímto zákonem jsou u hotově baleného zboží neoznačeného symbolem „e“ využívány pouze v případech, kdy nejsou upraveny jiným právním předpisem. Takto navržená úprava bere v potaz jak akceptovatelné odchylky vzniklé v důsledku technologie balení zboží, tak přijatelnou úroveň ochrany spotřebitelů. Úprava oblasti uvádění na trh měřidel, hotově baleného zboží nebo lahví používaných jako odměrný obal je detailnější než úprava stávající. Práva a povinnosti dotčených osob nejsou novou úpravou, krom uvedeného, významněji zasažena.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/