65/16 Novela občanského soudního řádu; T: 11.4.2016

Předkládaný návrh je reakcí na podněty k novelizaci, které Ministerstvo spravedlnosti obdrželo v roce 2015 od soudů, dotčených resortů, profesních komor a veřejnosti. Předkládaným návrhem se sleduje odstranění některých nedostatků, které se při aplikaci zákona objevují.

Návrh zákona upravuje dílčí změny v oblasti civilního řízení sporného. In concreto se navrhuje změna věcné příslušnosti, doručování, zvýšení složené jistoty v případě opakovaného podání návrhu na předběžné opatření, připuštění posuzování místní příslušnosti u žalovaných fyzických osob subsidiárně dle místa jejich trvalého pobytu, vytvoření opravného prostředku proti předběžným opatřením, které pozbyly účinků nebo byly zrušeny, nová úprava výkonu rozhodnutí vyklizení bytu. Dále návrh zákona novelizuje právní úpravu dovolání s cílem odbřemenit dovolací soud a podpořit vytváření co nejlepších podmínek pro jeho rozhodovací činnost. Rovněž se zavádí nová právní úprava automatického generátoru rozdělování věcí na soudech, jejímž cílem je zlepšení reálného fungování nezávislého soudnictví v České republice.

Navrhovaná právní úprava také zasahuje do zákona o zvláštních řízeních soudních. In concreto se nově zavádí možnost projednávat v režimu zákona i jiné věci, než výslovně vypočtené v zákoně; umožňuje se soudu, v řízeních, které lze zahájit i bez návrhu, vyslovit, že rozsudek je předběžně vykonatelný i bez výslovného návrhu účastníků; opouští se koncepce obligatorního výslechu manželů v řízení o rozvod manželství; odstraňuje se možnost jmenovat orgán sociálně právní ochrany dětí v případech, že tento orgán podal návrh na zahájení řízení či podnět; rozšiřuje se možnost zahájení řízení i bez návrhu, a to v řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé; staví se najisto, kdy je rozhodováno usnesením a kdy rozsudkem; odstraňují prodlevy při propouštění dítěte z ústavní výchovy na základě rozhodnutí soudu a zakotvuje se možnost nápravy v případech, kdy otcovství bylo určeno soudem v době, kdy se neprováděly testy DNA.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/