65/15 Ustavení koordinačního subjektu k posílení regulace ve vodárenství; T: 22.4.2015

Regulaci oboru vodovodů a kanalizací zajištují v rámci České republiky následující subjekty: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kraje, obce s rozšířenou působností a v neposlední řadě obce jako vlastníci infrastruktury vodovodů a kanalizací.

Z výše uvedeného je patrné, že je vhodné zřízení nezávislého koordinačního (mezirezortního) subjektu. Jako takový je navržen ke zřízení Výbor pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací (dále jen Výbor VaK), jehož hlavním cílem je zvýšení transparentnosti regulace cen pro vodné a stočné, dlouhodobá udržitelnost sektoru vodovodů a kanalizací a zlepšení ochrany spotřebitelů při zachování sociálně únosné ceny pro vodné a stočné. Tento Výbor VaK bude partnerem jednotlivým výše uvedeným subjektům regulace, kterým bude adresovat svá většinově schválená doporučení a bude dohlížet nad jejich naplňováním. Zároveň bude Výbor VaK na svých jednáních projednávat plnění jednotlivých úkolů uvedených v příloze Usnesení vlády ČR č. 86 ze dne 9. února 2015. V příloze č. 1 tohoto materiálu je uveden návrh jednacího řádu Výboru VaK.

Související soubory

/jak-na-