65/13 Novela zákona o chemických látkách a chemických směsích; T: 15.5.2013

Cílem je dosažení kompatibility legislativy ČR s požadavky přímo použitelného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004, v platném znění, správná implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/10/ES a článku 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU. Zajištění dozorové a kontrolní činnosti nad dodržováním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy EU.

Dotčené subjekty:

– Pro oblast chemických látek:

Testovací zařízení pro zkoušení vlastností látek nebo směsí nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí, výrobci, dovozci a distributoři detergentů, státní správa – MŽP, ČIŽP, MZ, celní úřady.

– Pro oblast prevence závažných havárií:

Subjekty, které vyrábí nebo skladují těžký topný olej, státní správa – MŽP, KÚ, ČIŽP, HZS.

Související soubory

/jak-na-