64/08 Návrh věcného záměru zákona o památkovém fondu; T: 13.5.2008

Věcný záměr zákona byl zpracován v návaznosti na cíl vlády č. 164 „Zahájit přípravu nového památkového zákona, který zajistí účinný a transparentní výkon státní památkové péče“; dále na usnesení vlády ČR č. 34 ze dne 16. 1. 2008 o Plánu legislativních prací vlády na rok 2008. Nezbytnost nové právní úpravy vyplývá zejména ze skutečnosti, že zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je přes své četné novely právním předpisem již překonaným, neboť vešel v platnost již v roce 1987 a nepočítal s poměry, které nastanou již dva roky poté v souvislosti s obdobím přechodu k tržní ekonomice a s faktickým znovuzavedením institutu soukromého vlastnictví. Proto je potřeba nastavit nově pravidla takovým způsobem, aby současný vývoj nevedl ke škodám a úbytku kulturního dědictví. Potřebné změny nelze dosáhnout dílčí novelizací. Řešením je koncepčně nová právní úprava reagující na změny ve společnosti a vytvářející odpovídající právní prostředí pro efektivní péči o památky v České republice.

Klíčovou zásadou se stalo vytvoření nového památkového zákona navazujícího na nový správní řád a stavební zákon s cílem zajistit optimální péči o památkový fond účinným, co nejjednodušším a transparentním způsobem. Památkový zákon by měl být lépe provázán s daňovými předpisy, aby bylo vytvořeno prostředí motivující vlastníky památkového fondu k jejich průběžné údržbě, která je nejlepším způsobem pro uchování jejich hodnot.

Po vyhodnocení nákladu a přínosu tak lze celkově shrnout, že pokud budou do nového zákona začleněny vybrané varianty, administrativní zátěž pro státní správu a ostatní subjekty by se celkově nemela zvýšit, s výjimkou případu, kdy se jedná se o opatření, která podstatně zvyšují transparentnost a přispívají k vyšší právní jistotě všech dotčených stran (což jsou nevyčíslitelné přínosy).