63/18 Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020; T: 14.6.2018

Materiál vznikl na základě veřejných konzultací, do nichž se zapojili zástupci vládního i nevládního sektoru, a obsahuje celkem sedm závazků zařazených do třech tematických oblastí: Řízení kvality ve státní službě, Otevřená justice a boj s korupcí a Otevřené vzdělávání. Čtvrtý Akční plán stejně jako předchozí tři akční plány obsahuje závazky vztahující se ke třem z pěti velkých výzev (Grand Challenges) OGP směřujících ke zlepšování veřejných služeb, zvyšování veřejné integrity a hospodárnějšímu nakládání s veřejnými zdroji. Oproti předchozím akčním plánům ale Čtvrtý Akční plán obsahuje rovněž závazek směřující k naplnění páté velké výzvy OGP spočívající ve zvyšování korporátní zodpovědnosti vzhledem k problematice ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. Součástí materiálu je dále popis dosavadních aktivit České republiky v rámci procesu vytváření Čtvrtého Akčního plánu. Materiál bude po schválení vládou, spolu s anglickým překladem, zaslán Řídícímu výboru OGP, zveřejněn na internetovém portálu OGP www.opengovpartnership.org a na webových stránkách Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí www.korupce.cz.