62/09 Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2008; T: 30.3.2009

Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2008 byla vypracována na základě § 17 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, který ukládá Energetickému regulačnímu úřadu předkládat jednou ročně zprávu o své činnosti a zprávu o hospodaření vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Energetický regulační úřad (ERÚ) ve zprávě informuje vládu o činnosti a hospodaření v roce 2008, o hlavních úkolech, legislativní činnosti, zejména o zpracování prováděcích vyhlášek, činnosti v oblasti regulace podnikání, a udělování, změně a rušení licencí a o dalších činnostech, které plní na základě zákonem daných povinností. V další části je věnována pozornost komunikaci s orgány státní správy ČR, s veřejností a komunikaci na mezinárodní úrovni. Následně je ve zprávě popsáno zajištění činnosti ERÚ, tzn. rozpočtové hospodaření, vnitřní kontrolní činnost a oblast lidských zdrojů.Předkládaný materiál nemá žádné bezprostřední dopady na podnikatelské prostředí, veřejné rozpočty ani na rovnost mužů a žen.

 

Materiál

Předkládací zpráva

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/