62/08 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu; T: 23.5.2008

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s navrhovaným daňovým řádem, byl zpracován v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2008; tento návrh zákona navazuje na návrh daňového řádu, který měl nahradit dosavadní právní úpravu daňového procesu, která byla přijata zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a zásadním způsobem přispět k odstranění nejednotnosti postupů a případných nejasností při aplikaci dosavadního platného zákona.

Návrh doprovodného zákona zahrnuje novely zákonů,  jejichž ustanovení je nutno uvést do souladu s nově připravovaným procesním zákonem. Vývoj návrhu zákona a jeho struktura jsou předmětem úvodních bodů obecné části důvodové zprávy k návrhu zákona.

Návrh zákona obsahuje novelizaci celkem 193 zákonů, z toho čtyřicet sedm částí návrhu zákona ruší novely zákona o správě daní a poplatků. Další, převážná část návrhů novel se týká úpravy zákonů ve věci tzv. dělené správy. Mimo tyto navrhované změny je nutné řešit terminologickou náhradu slov „zákona o správě daní a poplatků“ za slova „daňovým řádem“, pokud se vyskytují přímo v textu ustanovení jednotlivých zákonů. Dále jsou řešeny věcné změny daňových zákonů navazující na úpravu v návrhu daňového řádu k vyjádření specifik správy daní uskutečňované podle zákonů o dani z příjmů, o spotřebních daních, o dani z přidané hodnoty, o dani z nemovitostí, o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, celního zákona, jakož i dalších nedaňových zákonů (např. doplnění trestního zákona o trestnost maření postupu správce daně při vymáhacím řízení, zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákona o veřejném zdravotním pojištění k zajištění součinnosti mezi těmito orgány a správci daně).

 

Pokud jde o části návrhu týkající se úpravy zákonů ve věci tzv. dělené správy, jedná se o odstranění duplicitní úpravy v jednotlivých právních předpisech, která se stala nadbytečnou pro jednoznačné vyjádření dělené správy příslušnými ustanoveními správního řádu. Mělo by tak dojít k odstranění nepřehledné právní úpravy v této oblasti.

 

Návrh doprovodného zákona prošel již v roce 2006 vnitřním připomínkovým řízením a v roce 2007 vnějším připomínkovým řízením spolu s návrhem daňového řádu; zásadní připomínky byly již projednány a případně zapracovány do textu zákona.   

Odůvodnění

Předkládací zpráva

Materiál

Příloha

 

Vaše připomínky zašlete nejpozději do 26.5.2008.    pripominkovani@komora.cz

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/