62/20 Návrh dalšího postupu státu při prosazování zájmů státu při ochraně a využívání ložisek nerostných surovin ČR, T: 10.6.2020

Realizace úkolu z UV ze dne 17. června 2019 č. 420 s prověřením, zda báňská legislativa umožňuje naplnění cílů Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Uvedený materiál konstatuje, že české horní právo je i přes některé své dílčí nedostatky systémem funkčním, který reálně nevyvolává zásadní obtíže. Pokud se jedná o naplňování cílů Surovinové politiky ve znění jejího Doplnění z února roku 2020, obsahuje horní právo obecné instrumenty umožňující státu v rámci povolovacího procesu uplatňovat zájmy plynoucí ze Surovinové politiky. Vzhledem k tomu, že stát v Doplnění Surovinové politiky z února 2020 deklaruje zvláštní zájem na těžbě vyjmenovaných superkritických a kritických nerostů, bude nezbytné přistoupit k dílčím legislativním změnám.

Připomínky zasílejte nejpozději do 10. 6. 2020 prostřednictvím připojeného formuláře na adresu pripomikovani@komora.cz

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/