62/19 Strategie regionální rozvoje ČR 2021+; T: 17.5.2019

Předkládaný dokument je složen z pěti kapitol. První kapitola obsahuje vstupní metodické poznámky, v nichž je objasněno, jakým způsobem bylo ke zpracování strategie přistoupeno. Druhá kapitola shrnuje hlavní výsledky problémové analýzy, v níž jsou popsány hlavní problémy a potenciály jednotlivých typů území. Třetí kapitola je zaměřena na definování cílů (globálního, strategických
a specifických) a typových opatření. Čtvrtá kapitola shrnuje hlavní principy implementace dokumentu. Pátá kapitola obsahuje tři přílohy (1) národní a regionální dimenzi globálních megatrendů; (2) vazbu Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020; (3) karty indikátorů ke globálnímu cíli.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/