62/18 Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky za rok 2017; T: 13.6.2018

Předložená Zpráva je prvním vyhodnocením plnění výše uvedené Koncepce. Zpráva byla vypracována na základě obdržených podkladů od všech gestorů jednotlivých opatření. Materiál prošel meziresortním připomínkovým řízením.

Usnesení vlády, kterým byla uvedená Strategie schválena, ukládá ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s dalšími resorty jednou ročně, a to vždy po 15. květnu, informovat vládu o opatřeních učiněných pro podporu rodin za uplynulý kalendářní rok, jejich finančních dopadech jak na státní rozpočet, tak na situaci rodin a o pokroku realizace opatření navržených v Koncepci.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/