61/16 Návrh věcného záměru zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozšířením státem zajištěné právní pomoci; T: 23.3.2016

Věcný záměr vychází z toho, že dosavadní úprava obsažená v občanském soudním řádu a soudním řádu správním upravující osvobození od soudních poplatků a možnost soudu ustanovit účastníku soudního řízení zástupce postačuje k zajištění ochrany těchto účastníků. Rovněž v oblasti trestního práva se považuje státem zajištěná právní pomoc za dostatečně upravenou. Platná právní úprava však nepokrývá všechny oblasti, v nichž je zavedení státem zajištěné právní pomoci žádoucí.

Věcný záměr předpokládá doplnění a rozšíření státem zajištěné právní pomoci do oblastí, ve kterých se v současnosti státem zajištěná právní pomoc nerealizuje – nově by tedy měla být upravena státem zajištěná právní pomoc poskytovaná mimo řízení před orgány veřejné moci, ve správním řízení a doplněna by měla být výslovná právní úprava ustanovování advokátů v řízení před Ústavním soudem.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/