61/08 Návrh daňového řádu; T: 23.5.2008

Nový procesní zákon by měl nahradit dosavadní právní úpravu daňového procesu, která byla přijata zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a zásadním způsobem přispět k odstranění nejednotnosti postupů a případných nejasností při aplikaci dosavadního platného zákona.

V souvislosti s rozhodnutím ministra financí o přípravě Reformy daňového systému 2010, která zahrnuje spojení tohoto projektu s projektem nového zákona a o dani z příjmů a s projektem slučování daňové a celní správy a event. sloučením výběru sociálního a zdravotního pojištění s výběrem daňových příjmů, došlo k posunutí termínu předložení do vlády na začátek července 2008, přičemž navrhována účinnost od 1. ledna 2010 zůstala zachována. Zmíněná trojice projektů by měla představovat základní pilíře daňové reformy. Změny, které daňový řád přináší, jsou zejména dány tím, že stávající zákon o správě daní a poplatků nedosahuje míry přesnosti a pregnantnosti požadované na text zákona v dnešní době. Hlavním přínosem daňového řádu tak je přesnější a jednoznačnější vymezení postupů uplatňovaných správci daně i poplatníky, což zvýší jejich právní jistotu a lze tak očekávat snížení počtu soudních pří. Současně daňový řád přispěje k vyřešení některých opakujících se sporů v teoretické i praktické rovině správy daní. Cíle rekodifikace daňového procesu lze shrnout:

  • srozumitelný právní předpis
  • moderní a efektivní správa
  • zkvalitnění základních zásad správy daní
  • odstranění tvrdostí a nejasností
  • změna v pojetí prominutí daně
  • změnu v systému opravných a dozorčích prostředků
 

Vliv navrhovaného zákona se dotýká nejen vnitrostátní správy berní, ale i správy příjmů EU, odvodů za porušení rozpočtové kázně při nakládání s prostředky veřejných rozpočtů ČR a fondů EU. Nemalý vliv má tento zákon i na správu úhrady všech peněžitých plnění, u nichž povinnost úhrady vzniká podle správního řádu, ať již se jedná o správu úhrady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, či správu pokut uložených podle přestupkového zákona, popřípadě pokut uložených za jiné správní delikty.

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na podnikatelské prostředí v České republice, naopak by měla znamenat vyšší právní jistotu daňových subjektů i správců daně, jakož i určité usnadnění plnění povinností a poskytování informací pomocí nových technických prostředků. Rovněž se nepředpokládají negativní sociální dopady. Vzhledem k tomu, že jedním z cílů nové kodifikace má být širší míra zapojení elektronické komunikace, lze předpokládat pozitivní nepřímý dopad na životní prostředí. 

Odůvodnění

Předkládací zpráva

Předkládací zpráva – příl. č. 1

Předkládací zpráva – příl. č. 2

Návrh věcného záměru

PŘIPOMÍNKY

Vypořádání připomínek

 

Vaše připomínky zašlete nejpozději do 26.5.2008.         pripominkovani@komora.cz

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/