61/21 Návrh nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků; T:24.5.2021

Návrh nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků je transpozičním předpisem implementujícím do českého právního řádu směrnici Komise (EU) 2019/1832 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Rady 89/656/EHS, pokud jde o úpravy čistě technického rázu, s cílem odrážet cíle a obsah směrnice Rady 89/656/EHS, ve znění směrnice Komise (EU) 2019/1832. Cílem úpravy na evropské úrovni je poskytnout  návody, které usnadní a podpoří výběr přiměřených osobních ochranných prostředků pro příslušná rizika, aktivity a sektory

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 24. 5. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/